BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie
Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Nawigacyjnym w roku akademickim 2012/2013 i prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne i w dyscyplinach naukowych:
  • transport,
  • geodezja i kartografia.
Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z dyscyplin realizowanych na studiach, przygotowanie do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, a także przygotowanie do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Celem kształcenia jest równocześnie zapewnienie doktorantom szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk technicznych, pozwalających na realizację kariery naukowej i zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Studia mają również na celu wdrażanie do odpowiedzialności naukowej i zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa oraz uczenia się przez całe życie.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych AM  z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza naukowego, co gwarantuje odpowiedni poziom kształcenia.

Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale są ściśle powiązane z rozwojem dyscyplin naukowych transport oraz geodezja i kartografia. Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora w jednej z podanych wyżej dyscyplin, znajdą zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z gospodarką morską.
 
Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional